Kancelaria Prawnicza Radca Prawny Magdalena Szymańska-Chmiel

oferuje pomoc prawną obejmującą między innymi następujące dziedziny prawa:


Prawo cywilne:

 • sprawy związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych (ochrona własności lub posiadania, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności, sprawy o eksmisję),
 • przygotowanie projektów i opiniowanie umów,
 • sprawy wieczystoksięgowe,
 • sprawy o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych,
 • windykacja należności,
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające,
 • i inne.

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka, o zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami,
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o kontakty z dzieckiem,
 • sprawy związane z opieką i kuratelą,
 • i inne.

Prawo spadkowe:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • sprawy dotyczące zapisu i polecenia,
 • sprawy o zachowek,
 • i inne.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • dochodzenie wynagrodzeń za pracę,
 • sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy związane z ustaleniem wypadku przy pracy,
 • sprawy o odszkodowania wynikające ze stosunku pracy,
 • wszelkie inne sprawy związane ze stosunkiem pracy,
 • zaskarżanie decyzji ZUS i KRUS,
 • i inne.

Prawo administracyjne:

 • reprezentowanie przed organami administracji, przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg, w tym skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • i inne.

Prawo budowlane i spółdzielcze:

 • reprezentowanie oraz pomoc prawna w postępowaniu administracyjnym koniecznym dla rozpoczęcia inwestycji budowlanej oraz w toku budowy,
 • doradztwo w zakresie prawa spółdzielczego m.in. tworzenie i rejestracja spółdzielni, likwidacja, przekształcenia, podział oraz upadłość spółdzielni,
 • pomoc prawna w bieżącej działalności spółdzielni m.in. opracowywanie statutów, uchwał i regulaminów,
 • i inne.

Prawo cudzoziemców:

 • pomoc prawna dla cudzoziemców (legalizacja pobytu, obywatelstwo, pozwolenie na pracę, azyl, status uchodźcy, nabywanie nieruchomości),
 • i inne.

Prawo gospodarcze i handlowe:

 • zakładanie spółek prawa handlowego i stowarzyszeń oraz prowadzenie postępowania rejestrowego przed KRS, w tym składanie wniosków o wpis i zmianę danych podmiotów już wpisanych do KRS,
 • sporządzanie projektów umów i statutów spółek kapitałowych, osobowych i stowarzyszeń oraz aktów prawa wewnętrznego (uchwały, regulaminy),
 • prowadzenie bieżących spraw korporacyjnych Klienta (kompleksowa obsługa prawna Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników/ Walnego Zgromadzenia Spółek),
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikami Klienta, mających na celu dobrowolną i szybką spłatę wierzytelności,
 • opiniowanie umów związanych z obrotem gospodarczym,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz informacji o obwiązujących przepisach prawa na życzenie Klienta,
 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych,
 • i inne.

Prawo zamówień publicznych:

Dla Wykonawców:

 • analiza dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka prawnego (ogłoszenia, SWZ, umowy),
 • sporządzanie pism do Zamawiającego, zapytań i wniosków,
 • pomoc w przygotowaniu oferty i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w zakresie zgodności z wymogami dokumentów i warunków zamówienia oraz prawem zamówień publicznych, badanie poprawności ofert konkurencyjnych,
 • odwołanie do KIO: sporządzanie odwołań i przystąpień, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą, sporządzanie skarg do sądów powszechnych i reprezentacja przed sądami,
 • przygotowanie i negocjowanie umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami, udział w negocjacjach z Zamawiającym,
 • doradztwo prawne na etapie ubiegania się o zamówienie oraz na etapie jego realizacji,
 • i inne,

Dla Zamawiających:

 • pomoc w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia, opiniowanie możliwych rozwiązań pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych oraz efektywnej realizacji potrzeb Zamawiającego,
 • opiniowanie i sporządzanie dokumentacji przetargowej (ogłoszenia, SWZ, projektu umowy),
 • sporządzanie regulaminów, wzorów pism, formularzy, oświadczeń,
 • przygotowanie korespondencji z Wykonawcami (odpowiedzi na pisma, zapytania i wnioski),
 • udział w komisji przetargowej, wsparcie prac komisji, a nawet prowadzenie całości postępowania jako pełnomocnik Zamawiającego, weryfikacja formalnoprawna ofert złożonych przez Wykonawców,
 • sporządzanie odpowiedzi na odwołania i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
 • obsługa prawna na etapie realizacji zamówienia (w szczególności w zakresie wykonywania umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia),
 • i inne.